Side VI i rapporten:
Kablene påvirker norske priser og gir fordelingsvirkninger mellom produsenter og konsumenter.
Kablene til Tyskland og Storbritannia påvirker prisene i Norge og Norden på flere måter. Vi får mer stabile priser
over året, men samtidig mer kortsiktig prisvolatilitet. Siden vi forventer et større nordisk kraftoverskudd og mer
uregulert produksjon gir også kablene isolert sett et noe høyere prisnivå i Norge (snitt over året). Med de
konkrete forutsetningene vi har lagt til grunn i vårt basisetimat, viser våre simuleringer at gjennomsnittsprisen i
Norge øker med i underkant av 5€/MWh2 (4 øre/kWh) i 2020 og 4 €/MWh (overkant av 3 øre/kWh) i 2030,
samlet for begge kablene.