Vindkraftkonferanse og årsmøte i La Naturen Leve

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by MiAmigo
240 Views
LA NATUREN LEVE INVITERER TIL VINDKRAFTKONFERANSE OG ÅRSMØTE I BERGEN.

La Naturen Leve er en riksdekkende organisasjon som sier nei til utbygging av landbasert vindindustri i Norge. Vårt mål er å stoppe all videre utbygging for å hindre nedbygging av norsk natur og omfattende skader på menneskers liv og helse.

Organisasjonen har siden 2013 arbeidet med å få frem kunnskap og informasjon om følgene av vindkraftutbygging. 64 vindkraftanlegg er i 2022 bygd og disse representerer på forskjellig vis omfattende nedbygging av natur, gir helseplager, fører til tap av eiendomsverdier og tap for urfolk sine kulturelle og næringsmessige interesser. Konsekvensvurderingene i vindkraftsaker har, slik La Naturen Leve erfarer, vært mangelfulle.

La Naturen Leve arrangerer årsmøte og vindkraftkonferanse i Bergen 21. april 2022 for å sette søkelyset på miljøutfordringene som er knyttet til vindkraftutbygging. I tillegg vil vi sette søkelyset på alternative strategier for å redusere utslipp av CO2.

For å nå verdens klimamål er det avgjørende at vi klarer å redusere energiforbruket og sikre kraftproduksjon som både tar vare på naturmangfoldet og sikrer innbyggerne god livskvalitet. I konferansen søker vi å kaste lys over de skadevirkningene vi i dag ser av vindkraftutbyggingen i Norge.

PROGRAM
 
12.00 - 12.10 Velkommen. Vi setter rammen for seminaret
Marino J. Ask, styreleder i La Naturen Leve
Møteleder: Marino J. Ask

Seksjon 1: Kunnskap om konsekvenser av vindkraft
Har vi nok kunnskap til at sentrale og lokale myndigheter kan ta de riktige bestemmelsene om etablering av vindkraftverk? Hvilken kunnskap trenger vi for å forvalte naturen best mulig i kampen for å løse klima- og naturkrisen? Hvordan klarer vi å hindre forurensing og skape gode lokalsamfunn? Hvilke effektiviseringstiltak kan vi tenke oss som kan utgjøre alternativer til økt
energiproduksjon. Har vi gode systemer som sikrer at vi tar vare på de verdiene vi har, og bidrar til at de kommer hele samfunnet til gode? Hvilke konsekvenser vil det få å elektrifisere kontinentalsokkelen basert på vindkraft? Hvor skal i så fall 1000 vindturbiner plasseres?

12.10 - 12.30: Naturmangfoldkrisen
Professor Dag O. Hessen, UiO.

12.30 – 12.50 Hva vet vi om havvind og konsekvensene i det marine miljø
Forskningssjef Henning Wehde, Havforskningsinstituttet

12.50 – 13.10: Havvind og følgene for fiskeriene
Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

13.10 -13.30 Støy fra vindturbiner. Hva vet vi om helseplager og helserisiko
Skogbrukssjef Robijne Verstegen, Sandnes kommune

13.30 - 13.50 PAUSE

Seksjon 2: Klimakrisa – alternative strategier for reduksjon av klimagasser
Den uregulerbare vindkraften blir omtalt som det avgjørende tiltaket for å redusere klimagassutslipp og for å nå målene om reduksjon i CO 2- utslipp. Finnes det alternative strategier?
Er det bare utbygging og produksjon av mer energi som er løsningen? Energiforbruket henger også sammen med politiske vedtak og rammebetingelser for endringer.

13.50 - 14.10: Vannkraft - oppgradering og effektivisering. Hva er potensialet?
 Professor Leif Lia, NTNU

14.10 - 14.30: Fornybar energi i et lavenergisamfunn – og krav til konsekvensutredninger
Professor Peter Haugan, Havforskningsinstituttet og Geofysisk Institutt, UiB.

Seksjon 3: Forvaltningssystemet
Konsesjonsregimet i Norge er i stor grad bygd på de vurderinger og faglige grunnlag som staten ved NVE står for. Andre statlige fagmyndigheter blir i stor grad satt på sidelinja. Også lokale myndigheter med ansvar for å drive frem gode lokalsamfunn for sine innbyggere, blir overkjørt med argumentasjon om at tiltakene skal ivareta mer overordnede statlige behov. Hva skjer når det
gjelder endringer av forvaltningen sin håndtering av vindkraftutbygging i konsesjonsbehandlinger fremover? Hvordan klarer systemet å ta vare på de samlede interessene til landets innbyggerne?

14.30 – 14.50 Hva betyr menneskerettighetene i saker om vindkraft og nedbygging av natur
Presentasjon av rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder»
Ved Johan Strømgren, regionkontorleder, Norges institusjon for Menneskerettigheter.

14.50 – 15.10: Fosendommen og vindkraftutbygging i samiske områder
Rådsmedlem Hans Ole Eira, Sametingsrådet

15.10 – 15.20 PAUSE

15.20 – 15.40: Lutelandet. Saksgang og konsekvensutredning i regulert område
Styremedlem Svein Arne Skuggen Hoff, La Naturen Leve

15.40 – 16.00: Nytt konsesjonsregime. Kunnskapsgrunnlag for vindkraft på land
Seniorrådgiver Knut Simensen, Miljødirektoratet

16.00 – 16.20 Utfordringer ved norsk vindkraftpolitikk
Hvordan forholde seg til den store folkelige motstanden mot vindkraft, og er vindkraft et nødvendig onde i norsk kraftforsyning?
Stortingsrepresentant Sofie Marhaug, partiet Rødt, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

16.20 Avslutning
Styreleder Marino J. Ask, La Naturen Leve
Category
Norsk Kraft
Commenting disabled.